วันพฤหัส , 30 กรกฎาคม 2015
Breaking News
You are here: Home » การยื่นขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุFM » เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุFM

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุFM

 

สวัสดี ชาว เครือข่ายวิทยุผู้สนับสนุน ASTV และ Manager radio update

ขณะนี้กำลัง นำเอกสารต่างๆ มาให้ download ครับ ( ติดต่ดสอบถามได้ที่ื eMail : info@managerradio.org )

วิธีการ Download กด Alt ค้างไว้ พร้อมกับ Click mouse

1.แบบคำขอทดลองประกอบกิจการ update

2.แบบฟอร์มข้อมูลการบริหารจัดการสถานี update

3.แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการหารายได้(สำหรับกิจการชุมชน) update

4.แบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนรายการผังรายการ update

5.แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า update

 

* แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล * updateเปลี่ยนหน่วยงาน เปลี่ยนที่ตั้ง เปลี่ยนความถี่ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม)

 

โปรแกรมคำนวณผังรายการและสัดส่วนรายการ

โปรแกรมระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รวมเอกสาร และ คู่มือการยื่นขอทดลองประกอบกิจการ(zip)

 

ยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

                  ”สำนักงาน กสทช (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑)

                  เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”

                 วงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง”

—————————————————————————————————–

การขออนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ update  (สถานีที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเท่านั้น)

การขออนุญาตก่อสร้าง หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นใดๆบนพื้นที่ใน

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ให้ผู้ขออนุญาตยื่นขออนุญาตต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสนามบินนั้นๆ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการขออนุญาตฯตามรายละเอียดต่อไปนี้

หลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
   
1. update (แบบ บพ.ฝนต.01) ผู้ขออนุญาตฯ หรือผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) หรือผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตฯให้เป็นตัวแทนดำเนินการ) ลงชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเซ็นรับรอง พร้อมประทับตรานิติบุคคล
3. update (แบบ บพ.ฝนต.02) เจ้าของในโฉนดที่ดิน ต้องลงชื่อรับรองพร้อมสำเนาบัตร ประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. โฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
5. แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม พร้อมลงที่ตั้งบริเวณก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาแบบแปลนก่อสร้างจริง จำนวน 2 ชุด (พับแบบมาให้เรียบร้อย) พร้อมแผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาคารอ้างอิงกับแนวทางวิ่งสนามบิน (ระยะทางจากแนว ทางวิ่ง และค่าระดับดิน)
7. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลยื่นเรื่องราวและติดต่อกรมการบินพาณิชย์ พร้อมติดอากรแสตมป์ ราคา 30 บาท (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตฯ ให้ตัวแทนดำเนินการ) จำนวน 1 ชุด

update แบบหนังสือรับรองของผู้ทำการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง

ตัวอย่างแผนที่แนบท้าย กดที่นี่

update ตรวจสอบ เอกสารและ download แผนที่แบบท้าย(อยู่ด้านขวาบน) สนามบินทั่วประเทศ กดที่นี่

 

 

โดยยื่นเอกสารที่ท่าอากาศยานในท้องถิน (สถานีที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเท่านั้น)

หรือ

กรมการบินพลเรือน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120

โทร. 02287-0320-9

โทรสาร. 02286-3373

 

หรือ

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กดที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ และเอกสารต่างๆ

—————————————————————————————————————-

ถ่ายทอดสดผ่าน อุปการณ์เคลื่อนที่ 3G(HSDPA) หรือ 4G(WiMAX)

อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ได้ public IP จาก ISP จึงต้องทำ Virtual Private Network เพื่อรับส่งข้อมูลกันโดยตรงได้

วิธีการ Download กด Alt ค้างไว้ พร้อมกับ Click mouse

ฝั่ง Client

- TeamViewerPortable7VPN ( unzip file แล้ว เข้าไปที่ TeamViewerPortable7 จากนั้น run TeamViewer.exe จดตัวเลข ID ที่ได้รับจาก TeamViewer ไว้บอกอีกด้านหนึ่งที่เราจะเชื่อมหากัน เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นที่เราต้องการ Extras , Options , Security , Random password = Disabled(no random password) และ เปลี่ยนรหัสใหม่ Predefined password )

- Winamp5_new03_2009

- Manager radio PAI_IP.pls

- Manager radio PAI_IP2.pls

ฝั่ง Server

- TeamViewerPortable7VPN

- shoutcast_server_DNAS_wim32_Console-GUI_1-9-5.exe

- Winamp5_new03_2009

- shoutcast-DSP-2-2-3-windows_Plug-in.exe

- jetCast DSP plugin for Winamp_JCT4Winamp_Setup_2000.exe

 

 

 

 

 

 

About worakit

18 comments

  1. สวัสดีค่ะ

Leave a Reply